دسته بندی طالــــــــــــع بینـــــــی پــــرنـــدگــــــان

طالــــــــــــع بینـــــــی پــــرنـــدگــــــان طالع بینی

طالــــــــــــع بینـــــــی پــــرنـــدگــــــان

سینه سرخ ۲۱ ژانویه تا ۱۷ فوریه ۱ بهمن تا ۲۸ بهمن یک برونگرای خونسرد که خلق آتشی خود را زیر نقاب پنهان میکند و بسیار خود رای و خود سر است. آنها افرادی مغرور و...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات